DSpace Repository

Örgütsel Sağlığın Çalışanların İş Tatmini ve Yabancılaşma Düzeyine Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Tugal, Fatma Nur
dc.contributor.author Topsakal, Yunus
dc.contributor.author Iplik, Esengul
dc.date.accessioned 2021-05-28T10:52:30Z
dc.date.available 2021-05-28T10:52:30Z
dc.date.issued 2017-11
dc.identifier.citation Tuğal, F , Topsakal, Y , İplik, E . (2017). Örgütsel Sağlığın Çalışanların İş Tatmini ve Yabancılaşma Düzeyine Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 479-488 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/338773 tr_TR
dc.identifier.issn 1309-9302
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/953
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/338773
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Örgütsel sağlık bağlamında rekabetin giderek şiddetlendiği bir ortamda örgütlerin varlıklarını sürdürebilmelerinde, çalışanların yaptıkları işle ve çalıştıkları örgütle ilgili tutum ve davranışlarının doğru ve sağlıklı bir biçimde yönetilebilmesi oldukça önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı örgütsel sağlık algısının çalışanların yabancılaşma ve iş tatmin düzeyleri üzerindeki etkisinde örgütsel adalet algısının aracı rolü araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırma seyahat acentalarında gerçekleştirilmiştir. Seyahat acentası yoğunluğunun fazla olduğu Antalya ili araştırmada evren olarak belirlenmiştir. Literatür taranarak elde edilen bilgiler ışığında dört adet ölçek ile hazırlanan form seyahat acentası çalışanlarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler ile hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, örgütsel sağlık ile güçsüzlük boyutu ve topluma yabancılaşma boyutu arasında negatif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. Ancak, örgütsel sağlık ile anlamsızlık boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Örgütsel sağlık ile iş tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Sonuçlara göre örgütsel sağlığın çalışanların iş tatminine etkisi bulunmaktadır. Sonuçlara göre, örgütsel sağlığın çalışanların yabancılaşma düzeyine etkisinde örgütsel adaletin aracı rolü varken iş tatmininde aracı rolü bulunmamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract It has become important that organizations must manage their employees’ attitudes and behaviours related to the work they are doing and the organization they are working with in a correct and healthy way. Hence, the purpose of the study is to investigate the mediating role of organizational justice in the effect of organizational health on alienation and job satisfaction levels of employees. The research was conducted at travel agency. The province of Antalya, where the concentration of travel agencies is high, is determined as the population of research. A questionnaire was prepared with the scales obtained by searching the literature, and this questionnaire was applied to the travel agency employees. According to the results obtained, there was a strong negative correlation between organizational health and weakness and alienation from society dimension. However, there was no significant relationship between organizational health and the meaningless dimension. There is a positive and significant relationship between organizational health and job satisfaction. According to the results, organizational health has an effect on the job satisfaction of the employees. As a result, organizational justice has a mediating role for organizational health in affecting the level of alienation of employees. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi / Ordu Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2017;Volume: 7 Issue: 3
dc.subject Örgütsel Sağlık tr_TR
dc.subject Yabancılaşma tr_TR
dc.subject İş Tatmini tr_TR
dc.subject Örgütsel Adalet tr_TR
dc.subject Organizational Health tr_TR
dc.subject Alienation tr_TR
dc.subject Job Satisfaciton tr_TR
dc.subject Organizational Justice tr_TR
dc.title Örgütsel Sağlığın Çalışanların İş Tatmini ve Yabancılaşma Düzeyine Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü tr_TR
dc.title.alternative The Mediating Role of Organizational Justice in the Effect of Organizational Health on Job Satisfaction and Alienation Levels of Employees tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account