DSpace Repository

Yerel Halkın Sokak Lezzetlerine Karşı Algıları: Adana Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Oguz, Sibel
dc.contributor.author Balli, Erdinc
dc.contributor.author Buzcu, Zafer
dc.date.accessioned 2021-05-27T12:29:42Z
dc.date.available 2021-05-27T12:29:42Z
dc.date.issued 2020-12
dc.identifier.citation Oğuz, S , Ballı, E , Buzcu, Z . (2020). Yerel Halkın Sokak Lezzetlerine Karşı Algıları: Adana Örneği . Turizm Akademik Dergisi , 7 (2) , 107-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/58493/789507 tr_TR
dc.identifier.issn 1302-5759
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/950
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/58493/789507
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın temel amacı, gastronomik değerlerin önemli bir parçası olarak değerlendirilen sokak lezzetlerine karşı turislerin algılarını Adana ili özelinde incelemektir. 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali esnasında 1100 kişiye anket uygulanmıştır. Yerli turistlerin sokak lezzetlerine yönelik algılarının hangi boyutlardan oluştuğunu belirlemek amacı ile açıklayıcı yapılan faktör analizi sonucunda; gıda kalitesi, servis kalitesi, üretim kalitesi, hijyen kalitesi ve yerellik olmak üzere beş boyut elde edilmiştir. Çalışma bulguları gıda kalitesi ve hijyen çalışmalarında olduğu gibi tek boyut olarak değerlendirilirken; hizmet kalitesi iki boyutlu bir yapı sergilemiştir. Yerellik boyutu ise araştırmacılar tarafından ölçeğe konmuş ve tek boyut olarak saptanmıştır. Sokak yiyeceklerine yönelik algı ölçeğine uygulanan doğrulayıcı faktör analizi neticesinde de tüm maddelerin ilgili boyutlarla ilişkisi anlamlı olduğu saptanmıştır. Buradan haraketle sokak yiyeceklerine yönelik algı ölçeği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu ve konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, sokak yiyeceklerine yönelik algı boyutları bağlamında, demografik değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main purpose of this study is to examine the attitude of the tourists towards street flavors, which is considered as an important part of gastronomic values, in Adana province. During the Adana Taste Festival held between the dates of 4-6 October 2019 in 2019, 1100 people were surveyed. As a result of the explanatory factor analysis to determine the dimensions of the attitudes of local tourists towards street flavors; Five dimensions were obtained: food quality, service quality, production quality, hygiene quality and locality. The locality dimension was added to the scale by the researchers and revealed a one-dimensional structure. As a result of the confirmatory factor analysis applied in the study, the relationship of all substances with the dimensions to which they are related was significantly determined. From here, it demonstrates that the scale of perception towards street food is reliable and valid and can be used in studies related to the subject. In addition, it has been determined that there are statistically significant differences in terms of attitudes towards street food in terms of demographic variables. en
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Turizm Akademik Dergisi / Detay Yayıncılık tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 7 Issue: 2
dc.subject Gastronomi tr_TR
dc.subject Sokak Yiyecekleri tr_TR
dc.subject Sokak Lezzetleri tr_TR
dc.subject Adana tr_TR
dc.subject Gastronomy tr_TR
dc.subject Street Foods tr_TR
dc.subject Street Flavors Consumption Behaviors tr_TR
dc.title Yerel Halkın Sokak Lezzetlerine Karşı Algıları: Adana Örneği tr_TR
dc.title.alternative Perception of Local People Against The Street Taste: The Case of Adana tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account