DSpace Repository

Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Oguz, Sibel
dc.contributor.author Kizildemir, Ozgur
dc.contributor.author Eker, Nuray
dc.date.accessioned 2020-03-19T08:27:51Z
dc.date.available 2020-03-19T08:27:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation OĞUZ, S , KIZILDEMİR, Ö , EKER, N . (2018). Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 108-136 . DOI: 10.17336/igusbd.431644 tr_TR
dc.identifier.issn 2148-4287
dc.identifier.issn 2148-7189
dc.identifier.uri http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/798
dc.identifier.uri https://doi.org/10.17336/igusbd.431644
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizm, dünya ekonomisinde en hızlıgelişen ve genişleyen endüstrilerden biri haline gelmiştir (Çımat ve Bahar, 2003;UNWTO, 2014). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nün 2016 yılındayayınlanan raporuna göre, uluslararası seyahatlere katılan kişi sayısının 1 milyarıgeçtiği, bu hareketler sonucunda 1 trilyon doların üzerinde bir gelir elde edildiğianlaşılmaktadır (UNWTO, 2016). Bu araştırma, Adana destinasyonun mevcut turizmpotansiyelinin incelenmesi ile başlayıp, turizm destinasyonu kapsamında turistlerinharcamaları incelenmiştir. Yapılan bu turistik harcamaların destinasyondaki ekonomiketkilerine bakılarak bölgesel kalkınmadaki rolü değerlendirilmiştir. Bu araştırmanınamacı; bölgesel kalkınmada Adana ekonomisine turizm endüstrisinin ekonomikkatkılarını değerlendirmektir. Adana’ya gelen turist sayısının yıllar itibariyle artışgöstermesi il ekonomisine turizmin katkısının ölçülmesi gerekliliğini ortayakoymaktadır. Çalışma kapsamında 396’sı T.C. vatandaşı olmak üzere Adana ilini ziyareteden 600 turiste bölgesel kalkınma anketi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına görekişi başı ortalama turist harcaması 2232 TL’dir. Gelen turist sayısının ortalama kişibaşına harcamayla çarpılması sonucu yaklaşık 2,44 milyar TL/642 milyon (1 3,8 TL)doğrudan Adana ekonomisine katkı yaptığı görülmektedir. Adana’da turizmingeliştirilmesi bölgeye ekonomik katkılar sunacak, bölgedeki ulaşım ağlarının, alt yapı veüst yapının, turizm işletmelerinin, istihdamın ve bölgedeki diğer sektörlerin gelişiminekatkılar sağlayacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Tourism has become one of the fastest growing and expanding industries in theworld economy since the second half of the 20th century (Çımat ve Bahar, 2003;UNWTO, 2014). According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO)report published in 2013, it is understood that the number of people participating ininternational travel has exceeded 1 billion, and as a result of these movements anincome of over 1 trillion dollars has been obtained (UNWTO, 2016). This research startswith examining the existing tourism potential of the Adana destination and examines theexpenditures of tourists within the tourism destination. The role of these touristexpenditures in regional development was evaluated based on the economic effects ofthe destination. The purpose of this research is to evaluate the economic contribution ofthe tourism industry to the Adana economy in regional development. The increase in thenumber of tourists coming to Adana shows the necessity to measuring the contributionof tourism to the provincial economy. Within the scope of the study, a regionaldevelopment survey was applied to 600 tourists visiting Adana province 396 of whomwere Turkish Citizen. According to the results of the research, average touristexpenditure per person is 2232 TL. The result of multiplying the number of arrivingtourists by the average per capita expenditure seems to have contributed directly to theAdana economy with approximately 2.44 billion TL / 642 million (1 3.8 TL). Thedevelopment of tourism in Adana will provide economic contributions to the region andwill contribute to the development of transport networks, infrastructure andsuperstructure, tourism enterprises, employment and other sectors in the region.
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / İstanbul Gelişim Üniversitesi tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2018;Volume: 5 Issue: 2
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject Bölgesel Kalkınma tr_TR
dc.subject Adana tr_TR
dc.subject Turizm Sektörü tr_TR
dc.subject Turistik Harcama tr_TR
dc.subject Ekonomik Etki tr_TR
dc.subject Tourism Sector tr_TR
dc.subject Tourist Spending tr_TR
dc.subject Economic Impact Regional Development tr_TR
dc.title Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü tr_TR
dc.title.alternative The Role of Tourism Sector in Regional Development in Adana tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account