DSpace Repository

Business Administration / İşletme

Business Administration / İşletme

 

Recent Submissions

 • Gunduz, Selim; Gunduz, Fatma Feyza (Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi = Duzce University Journal of Science and Technology / Düzce Üniversitesi, 2020-01)
  In the period referred to as the digital era, technological products dominate almost all facets of human life. While technology facilitates human life on one hand, it threatens health with electromagnetic radiation on the ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi = Black Sea Journal / Hayrettin İVGİN, 2020-12)
  In recent years, the rapid developments in science and technology, the widespread use of mass media, the increase in cultural and commercial relations have made the learning of foreign languages a necessity for communication ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2020-10)
  Otizmli bireyler çalışma kapasitesine sahip olmasına rağmen birtakım kısıtlardan dolayı örgütlerde yeterince istihdam şansı bulamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, otizmli bireylerin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik örgüt ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi UİİİD = International Journal of Economics and Administrative Studies / Kenan ÇELİK, 2020-08)
  In life today, Y generation constitutes the largest population group which is actively involved in consumption and production process. Therefore, it draws the attention of both implementers and science world. This study ...
 • Atas, Huseyin; Gunduz, Selim (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi analiz edilmiştir. Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi 13 farklı nicel değişken kullanılarak ‘Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği’ ile analiz edilmiştir. Analizlerde il ...
 • Iplik, Esengul (Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi = International Journal of Economics and Innovation / Seyfettin ARTAN, 2019-03)
  Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel politika algılarının örgütten ayrılma, ses çıkarma, sadakat ve ihmal etme davranışları üzerindeki doğrudan etkisi ile iş tatmini aracılığıyla dolaylı etkisinin ortaya konulmasıdır. ...
 • Efeoglu, Ibrahim Efe; Kilincarslan, Omur (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Ankara Hacı Bayram Veli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021-04)
  Bir spektrum bozukluğu olarak otizmi anlamaya yönelik her geçen gün artan oranda araştırma yapılmasına rağmen otizmli bireylerin çalışma hayatına ilişkin yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Günümüzde otizmli bireyler ...
 • Ozsoy, Tufan (BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi = BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies / Fatih DEYNELİ, 2021-07)
  Since the Industrial Revolution, great improvements in production efficiency have created an important infrastructure for people to consume more and more. The fact that today's industrial economies can produce large ...
 • Karakas, Esra (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2019-07)
  Otomotiv sanayi, ortaya çıkardığı katma değer, istihdama katkısı, birçok sektörün gelişimine destek sağlaması ve ülkeye sağladığı ihracat geliri açısından oldukça önemli bir sanayi koludur. Otomotiv ihracat geliri tahmin ...
 • Kiral, Sevim Gulin; Gunduz, Selim (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-10)
  Demokratik ülkelerde bir siyasi partinin iktidara gelebilmesi için seçmenlerin büyük bir bölümünün ilgisini çekebilecek politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Türkiye’de de seçmenlerin önemli bir kısmının gençlerden ...
 • Gunduz, Selim (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2018-10)
  Bu çalışmanın amacı, bir bölgede turizmin gelişmesi halinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz durumlara ilişkin yerel halkın algısını ve beklentilerini belirleyebilen, literatürde yer alan ölçeklere alternatif ...
 • Gunduz, Selim; Kiral, Sevim Gulin (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2020-04)
  Siyasi partiler için ileriye yönelik olarak yapılacak doğru tahminler, seçim dönemi yönetim stratejilerinin güncellenmesine ve genel seçimlerde partinin daha büyük başarılara imza atmasına yardımcı olacaktır. Gelecek için ...
 • Gunduz, Selim (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2018-12)
  Bu çalışmada farklı sosyal ve kültürel yapıya sahip komşu iki ilçede ikamet eden yerel halkların ilçelerindeki turizmin gelişmesine karşı algıları ve beklentilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de ...
 • Yasar, Ali Alpaslan (Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi / Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfı, 2017-03)
  Bu çalışma, Borsa İstanbul’da 2011-2015 döneminde işlem gören sınai işletmeler örnekleminde lojistik regresyon yöntemi kullanılarak, işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler içeren olumlu görüş dışı denetim görüşünün ...
 • Ozsoy, Tufan (Global Journal of Economics and Business Studies / Gümüşhane Üniversitesi, 2019-01)
  Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçilmesiyle birlikte kaynak kullanımında önemli bir artış gözlenmiştir. Özellikle küreselleşme sayesinde, dünya genelinde yaşanan ekonomik büyümeye bağlı olarak, doğal kaynak kullanımı ...
 • Karakas, Esra (Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / Osman SAĞDIÇ, 2019-12)
  Çocuk yoğun bakım üniteleri (ÇYBÜ), kesintisiz hizmet sunan, birden fazla organ ve sistem yetersizliğinden kaynaklanan ya da geçirdikleri cerrahi operasyonlar sonrası genel durumları ve bulgularının yakın takip edilmesi ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Gunduz, Selim; Bozkurt, Alper (Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Mehmet ŞENTÜRK, 2017-12)
  Anatolia, as being in the cross-roads of different cultures, still has many assets waiting to be explored. One of these regions is called Cukurova (Cilicia-Kilikya as it was called in the past), starting from Anamur to the ...
 • Ulbegi, Ilksun Didem; Iplik, Esengul (Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Anemon Muş Alparslan Üniversitesi, 2018-12)
  Bu çalışmada adaletsizlik algısı, psikolojik sözleşme ihlali algısı, çalışan sessizliği ve sinizm arasındaki doğrudan ve dolaylı etkiler incelenmiştir. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle 244 özel sektör çalışanından ...
 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Celik, Onur (OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi / ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi, 2019-06)
  The Internet has begun to show its existence in all areas of life as the greatest invention of the 20th century. The prevalence of the Internet has shortened the way of communication between people and also eliminated the ...
 • Kilincarslan, Omur; Avci, Umut (Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi / Sidas Medya A.Ş., 2021-04)
  The study deals with how effective planned nepotism is on the continuity of small and medium-size hotels in Muğla province with a view of strategic management. The data were collected from 13 family enterprises selected ...

View more