DSpace Repository

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Browsing Faculty of Business / İşletme Fakültesi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ozcicek Dolekoglu, Celile; Gunduz, Selim; Bozkurt, Alper (Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi / Mehmet ŞENTÜRK, 2017-12)
  Anatolia, as being in the cross-roads of different cultures, still has many assets waiting to be explored. One of these regions is called Cukurova (Cilicia-Kilikya as it was called in the past), starting from Anamur to the ...
 • Gul, Hasan (Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Küreselleşme ile birlikte dünyada artan hanehalkı gelirleri ve ulaşım araçlarındaki teknolojik ilerlemeler iktisatta normal mal olarak kabul edilen boş zamanın daha etkin değerlendirilmesi sonucunu doğurmuş ve bu durum ...
 • Gul, Hasan; Yerdelen Tatoglu, Ferda (Turizm Akademik Dergisi / Detay Yayıncılık, 2019-06)
  Geçmişi 1950’lere dayanan çekim modelleri daha önceleri ülkeler arasındaki ticaret hacmini modellemekte kullanılırken, sonraları ülkeler arasındaki sermaye akışı, göç ve bu çalışmaya konu olan turist akışını dolayısıyla ...
 • Topsakal, Yunus; Yuzbasioglu, Nedim (Journal of Tourism Intelligence and Smartness / Yunus TOPSAKAL, 2018-09)
  İnovasyon konusu ile ilgili araştırmalar çoğunlukla inovasyonların sadece örgüte yaptığı etkiyi araştırmaya yönelik iken sosyal inovasyon konusu çoğunlukla teorik olarak ele alınmıştır. Örgütlerin sosyal inovasyon ...
 • Ducan, Engin; Polat, Melike Atay; Balcioglu, Ercan (Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi = Research Journal of Politics, Economics and Management (SEYAD) / Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2016-06)
  Gelişmiş kapitalist toplumlarda sanayileşme ve seri üretimin etkisiyle mal ve hizmet üretiminde hızlı bir artış yaşanmıştır. Birçok gelişmiş ülkede, üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi için tüketimi destekleyici ekonomi ...
 • Ergun, Bahadir (Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Marmara Üniversitesi, 2020-07)
  Yeni borç ya da özkaynak gibi dışsal finansmana erişimde problemler yaşanması durumunda, firmalar yatırımlarını içsel nakit akışları ile finanse etmek zorunda kalabilirler. Bu durum firmaların yatırımlarının kendi nakit ...
 • Sahin, Arzu (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2021-08)
  Ticari alacaklara güvence veren sigorta türü olan kredi sigortasının ticaret ve iktisadi büyümeye olan katkısı uluslararası ve ulusal yazında güncelliğini koruyan bir alandır. Bu çalışmada, Türkiye’de 2001-2018 döneminde ...
 • Sahin, Arzu (Muhasebe ve Denetime Bakış = Accounting and Auditing Review / TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 2021-04)
  Bu çalışmada, güncel TCMB sektör bilanço verilerine dinamik dikey yüzdeler analizi ve oran analizi uygulanarak Türk ticaret sektörünün 2009-2019 döneminin finansal analizi gerçekleştirilmiştir. 11 yıllık analiz döneminde ...
 • Turan, Taner (Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Uludağ Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada 1998:1-2012:3 döneminde Türkiye’de maliye politikasının konjonktürelliği literatürde yaygın olarak kullanılan iki yöntemle incelenmektedir. Basit formdaki regresyonlara göre reel toplam hükümet ...
 • Bozkurt, Alper (OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi = International Journal of Society Researches / İdeal Kent Yayınları, 2021-12)
  Aletli dalış dünya genelinde pek çok insanın hobi olarak yaptığı aktivite sporlarından birisidir. Geçmişi eski dönemlere kadar gitse de sportif amaçlı yapılan dalışlar son yüzyılda ivme kazanmıştır. Dünya genelinde farklı ...
 • Erdogan, Selim; Ducan, Engin; Senturk, Mehmet; Senturk, Asli (Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi = Academic Review of Economics and Administrative Sciences / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2018-04)
  Geleneksel enerji kaynaklarının arz güvenliği endişeleri ve çevresel etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Öyle ki, fosil kaynaklara sahip ülkeler dahi gelecek yıllarda mevcut ...
 • Karakas, Esra (Yaşar Üniversitesi Dergisi = Journal of Yasar University / Yaşar Üniversitesi, 2019-07)
  Otomotiv sanayi, ortaya çıkardığı katma değer, istihdama katkısı, birçok sektörün gelişimine destek sağlaması ve ülkeye sağladığı ihracat geliri açısından oldukça önemli bir sanayi koludur. Otomotiv ihracat geliri tahmin ...
 • Gunduz, Fatma Feyza; Gunduz, Selim; Yavuz, Hasan Bilgehan (Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Iğdır Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye’ ye yönelik sağlık turizmi akımını etkileyen faktörleri çekim modeli ile açıklamaktır. Çalışmada 2014 yılında Türkiye’ de sağlık hizmeti alan turistlere ve geldikleri ülkelere ait yatay kesit ...
 • Ducan, Engin (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi / Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2016)
  Göç, insanlığın başlangıcından beri var olan bir olgudur. Ancak düzenli olmayan ve yasadışı göç, tüm toplumların temel sosyal sorunlarındadır. Türkiye'de gerçekleşen iç göçün belirleyicisi olarak eğitim düzeyi, istihdam ...
 • Aksay, Bilge (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute / Pamukkale Üniversitesi, 2019-04)
  Bu çalışmanın amacı kadın girişimciliği konusunda son on yılda yazılmış makaleleri inceleyerek çalışmaları sınıflamak, alanyazındaki gelişmelere ve boşluklara dikkat çekmektir. Bu amaçla TR dizin kapsamındaki akademik ...
 • Atas, Huseyin; Gunduz, Selim (Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Adiyaman University Journal of Social Sciences / Adıyaman Üniversitesi, 2020-12)
  Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi analiz edilmiştir. Türkiye’nin sağlık hizmetleri kapasitesi 13 farklı nicel değişken kullanılarak ‘Çok Boyutlu Ölçekleme Tekniği’ ile analiz edilmiştir. Analizlerde il ...
 • Celik, Onur; Canoglu, Meltem (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED) = Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences / Çukurova Üniversitesi, 2019-12)
  Günümüz dünyasında pazarlama; çevreye ve sürdürülebilirliğe duyarlı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da literatürde çevreci ve sürdürülebilirliği içerisinde barındıran pazarlama yayınlarının da sayısını ...
 • Topsakal, Yunus; Iplik, Fatma Nur (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Çağ Üniversitesi, 2013-12)
  Türkiye’de üniversite sayısında son yıllarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışla beraber yükseköğretim kurumları arasında rekabet artmaya başlamıştır. Rekabette önde olmak için üniversiteler kalitelerini çeşitli ...
 • Penpece, Dilek; Madran, Canan (ÖNERİ / Marmara Üniversitesi, 2015)
  Kurumlar, kriz durumlarında itibarlarını yönetmek için etkin kriz iletişim stratejileri uygulamalıdır. Böylece paydaşlar sürekli bilgilendirilerek, kriz sebebiyle oluşabilecek olumsuz algılar azaltılabilir ve ortadan ...
 • Penpece, Dilek; Gugercin, Utku (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / İstanbul Okan Üniversitesi, 2014)
  Ülkelerin ekonomik kalkınmaları, günümüzde bilginin değere dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayan yeniliğin ticari değer yaratması ile sağlanabilir. Bu kapsamda yeniliğin göstergelerinden biri olan patentler, tescil ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account