DSpace Repository

DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING COTTON EXPORT OF TURKEY: A PANEL GRAVITY MODEL APPROACH

Show simple item record

dc.contributor.author Gunduz, Fatma Feyza
dc.contributor.author Akay, Ozlem
dc.contributor.author Gunduz, Selim
dc.contributor.author Ozcicek Dolekoglu, Celile
dc.date.accessioned 2022-06-29T08:36:39Z
dc.date.available 2022-06-29T08:36:39Z
dc.date.issued 2022-05
dc.identifier.citation Gündüz, F. F. , Akay, Ö. , Gündüz, S. & Özçiçek Dölekoğlu, C. (2020). DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING COTTON EXPORT OF TURKEY: A PANEL GRAVITY MODEL APPROACH . Akademik Hassasiyetler , 7 (13) , 547-564 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/54659/685222 tr_TR
dc.identifier.issn 2148-5933
dc.identifier.uri http://openacccess.atu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3928
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/54659/685222
dc.description TR Dizin indeksli yayınlar koleksiyonu. / TR Dizin indexed publications collection. tr_TR
dc.description.abstract Turkey has the ecological characteristics adequate to cotton farming and thus it plays an important role in production and trade worldwide. Determining the significant factors affecting the trade of cotton, which is an important product both for exports and imports and revealing whether these factors differentiate by national and global dynamics or not is considerably important. In this study, the factors affecting cotton export of Turkey between the years of 2002 and 2017 are analysed by using gravity model and panel data method. It is determined that Turkey's cotton export has a positive relationship with gross domestic product, gross domestic product per capita values, population and EU membership of the countries to which Turkey exports cotton and a negative relationship with Linder variable. On the other hand, the variable of border neighborhood does not have a statistically significant effect on Turkey's cotton export either since the share of these countries in total cotton exports is quite low compared to EU member countries. In conclusion, factors that may increase the competitive advantage in potential markets should be taken into consideration in terms of new market opportunities as the distance of trading countries does not have any effect. Particularly, policies of USA and China which are effective in world's market are important variables for Turkey as they are for other countries. Therefore, the policies of these countries should be carefully monitored when making any regulation. tr_TR
dc.description.abstract Türkiye pamuk tarımına uygun ekolojik özelliklere sahip olduğundan dünya üretimi ve ticaretinde önemli bir yerdedir. Gerek ihracat gerekse de ithalatta önemli bir ürün olan pamuğun ticaretinde önemli olan etkenlerin belirlenmesi, ülkelere ve küresel dinamiklere göre bu etkenlerin farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması oldukça önemlidir. Bu çalışmada 2002-2017 yılları arasında Türkiye’nin pamuk ihracatını etkileyen faktörler çekim modeli kullanılarak panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Türkiye’nin pamuk ihracatının, ihraç ettiği ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasıla ve kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri, nüfus ve AB üyesi olması değişkenleri ile pozitif, Linder değişkeni ile ise negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ülkelerin sınır komşuluğu değişkeninin, Türkiye’ye komşu ülkelerin toplam pamuk ihracatındaki payının AB ülkelerine kıyasla oldukça düşük olmasından dolayı, Türkiye'nin pamuk ihracatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, ticaret yapan ülkeler arasındaki mesafenin bir etkisi olmadığı için potansiyel pazarlarda rekabet avantajını artırabilecek faktörler yeni pazar fırsatları açısından dikkate alınmalıdır. Özellikle dünya pazarında etkili olan ABD ve Çin politikaları, diğer ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de önemli değişkenlerdir. Bu nedenle, herhangi bir düzenleme yapılırken bu ülkelerin politikaları dikkatle izlenmelidir.
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Akademik Hassasiyetler = The Academic Elegance / Hüzeyfe Süleyman ARSLAN tr_TR
dc.relation.ispartofseries 2020;Volume: 7 Issue: 3
dc.subject Cotton tr_TR
dc.subject Export tr_TR
dc.subject Gravity Model tr_TR
dc.subject Pamuk tr_TR
dc.subject İhracat tr_TR
dc.subject Çekim Modeli tr_TR
dc.title DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING COTTON EXPORT OF TURKEY: A PANEL GRAVITY MODEL APPROACH tr_TR
dc.title.alternative TÜRKİYE’NİN PAMUK İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: BİR PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account